Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. NIEUWE WEBSITE NODIG is een eenmanszaak met als eigenaar Neukermans Patsy, adres: Vossenstraat 39 9090 Melle België n (RPR Gent, afdeling Dendermonde) en met ondernemingsnummer BE0869818301

Website: www.nieuwewebsitenodig.com
E-mail: info@nieuwewebsitenodig.com

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten (ook overeenkomsten via whatsapp), de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen NIEUWE WEBSITE NODIG en de klant. De klant ontvangt deze voorwaarden bij zowel de offerte, de overeenkomst, als bij de facturen. Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. Behoudens andersluidende vermelding op de offerte, zijn de door NIEUWE WEBSITE NODIG opgemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW.

2.3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant.

2.4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaves verplichten NIEUWE WEBSITE NODIG geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Termijnen en overmacht

3.1. De opgegeven uitvoeringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoeringstermijn kan, behoudens in geval van bedrog, opzet of zware fout in hoofde van NIEUWE WEBSITE NODIG, nooit de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen.

3.2. Elke vertraging in de uitvoering waarvan NIEUWE WEBSITE NODIG kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijn(en) vervallen.

3.3. In geval van overmacht kunnen partijen er niet toe gehouden worden hun verplichtingen tegenover elkaar te voldoen en zijn zij gerechtigd hun verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. De partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht dient de andere partij daarvan binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ingevolge de overmacht onmogelijk wordt, kan elke partij de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling van een schadevergoeding.

Art.4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Wij vragen een voorschot van 50% van het totale bedrag bij aanvang van het proces, op de datum van oplevering van de website wordt de overige 50% overgemaakt via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer? Na samenspraak kan dit max tot 14 dagen na oplevering verlengd worden.

4.2. Om geldig te zijn, moet het eventuele factuurprotest NIEUWE WEBSITE NODIG schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum.

4.3. Bij niet of laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd. Bent u consument in de zin van artikel I.1, 2° WER, dan past NIEUWE WEBSITE NODIG hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een onderneming, dan past NIEUWE WEBSITE NODIG de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 100,00 euro, onverminderd het recht van NIEUWE WEBSITE NODIG om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door NIEUWE WEBSITE NODIG overeenkomstig art. 4.3.

4.4. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

4.5. Bij niet-betaling van een aanvaarde factuur behoudt NIEUWE WEBSITE NODIG zich het recht voor om haar prestaties te schorsen tot op het ogenblik van algehele betaling.

Art.5. Aansprakelijkheid

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle verbintenissen van NIEUWE WEBSITE NODIG middelenverbintenissen.

5.2. NIEUWE WEBSITE NODIG kan slechts aansprakelijk worden gesteld wegens zware fout, opzettelijke fout of bedrog. De aansprakelijkheid van NIEUWE WEBSITE NODIG voor eventuele schade is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag. NIEUWE WEBSITE NODIG is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden).

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1. Behoudens andersluidend beding, blijft NIEUWE WEBSITE NODIG alleen titularis van alle intellectuele eigendomsrechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties, met uitzondering van de door de opdrachtgever bezorgde en gebruikte gegevens.

6.2. Indien NIEUWE WEBSITE NODIG beschadiging of misbruik van haar uitgevoerde werken en prestaties vaststelt, behoudt NIEUWE WEBSITE NODIG zich het recht voor om herstel in de oorspronkelijke staat te eisen.

6.3. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties dient er verwezen te worden naar NIEUWE WEBSITE NODIG.

6.4. Behoudens andersluidend beding behoudt NIEUWE WEBSITE NODIG zich het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

6.5. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van NIEUWE WEBSITE NODIG te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om dit rechten te beschermen.

Artikel 7. Privacy

7.1. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van NIEUWE WEBSITE NODIG van toepassing, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden. De privacyverklaring van NIEUWE WEBSITE NODIG is ten alle tijden te raadplegen op www.nieuwewebsitenodig.com

7.2. NIEUWE WEBSITE NODIG verwijst in haar portfolio op de website of op andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich verzetten tegen deze vermeldingen.

Artikel 8. Geschillen

8.1. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

8.2. Alle betwistingen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Zowel NIEUWE WEBSITE NODIG als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail, whatsapp berichten) als bewijsmiddel.

9.2. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn.